Boost Up

Team Building , Next gen.

เราใช้ทั้งหลักการ ผสานกับ เทคโนโลยี ที่จะช่วยให้
การพัฒนาองค์กรของคุณเป็นกิจกรรมที่สนุก
ท้าทาย วัดผลได้ และเข้าถึงทุก Generation
Discover new experiences and
boost your team up!

ทีมงานคือหัวใจขององค์กร

ที่ต้องให้ความสำคัญ

เพราะแรงขับเคลื่อนของหัวใจที่มีพลัง

จะช่วยให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

BOOST UP TEAM BUILDING

ㆍการกลับมาเชื่อมโยง                     กับศักยภาพในตัวเอง

ㆍการเติมพลังให้ตัวเอง

ㆍการค้นพบศักยภาพ
    ในตัวเอง

ㆍการค้นพบ                                       เห็นศักยภาพของทีม

ㆍเสริมทักษะ                                      เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง

ㆍ การเชื่อมกับทีม

ㆍ การสร้างพลังในทีม

ㆍ สร้างเป้าหมาย                                ที่ชัดเจนร่วมกัน

PHOL
Sittichai

จตุพล สิทธิชัย

FOUNDER & CEO

PIXEL ONE

FUTURE ONE

BOOST UP

เป็นผู้ก่อตั้ง PIXEL ONE EVENT AGENCY
ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านอีเว้นท์และเอนเตอร์เทนเมันต์มา 15 ปี
ผลงานการนำเข้า AVATAR : DISCOVERY PANDORA, HARRY POTTER
ซึ่งเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิรายแรกของโลกในการเปิดที่เมืองไทย

ด้วยความสนใจในด้านการพัฒนาคนและพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์จึงทำเทรนนิ่งให้กับพนักงานในองค์กรของตนเอง

จนสร้างประสิทธิผลอย่างสูงและขยายสู่การสร้างโปรแกรมที่นำไปสู่การเทรนนิ่งให้กับองค์กรต่างๆตลอด 20 ปีที่มีผู้ผ่านหลักสูตรหลายพันชีวิต
จึงเกิดการรวบรวมการศึกษาในสาขาต่างๆ

             เช่นการเติบโตส่วนบุคคลของมนุษย์ จิตวิญญาณสมัยใหม่                      การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของมนุษย์

ดังนั้นทุกคนสามารถได้รับประโยชน์และผู้คนหลายพันคน

สร้างชีวิตที่ก้าวไกล เกินธรรมดา

พร้อมหรือยัง?

ที่จะปลุกพลัง ค้นพบศักยภาพทีมงาน
เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ติดต่อเรา

Boost Up

Team Building , Next gen.

เราใช้ทั้งหลักการผสานกับเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้
การพัฒนาองค์กรของ งคุณเป็นกิจกรรมที่สนุก
ท้าทาย วัดผลได้ และเข้าถึงทุก Generation
Discover new experiences and
boost your team up!

ทีมงานคือหัวใจขององค์กร

ที่ต้องให้ความสำคัญ

เพราะแรงขับเคลื่อนของหัว.ใจที่มีพลัง

จะช่วยให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

BOOST UP TEAM BUILDING

ㆍการกลับมาเชื่อมโยงกับ
    ศักยภาพในตัวเอง
ㆍการเติมพลังให้ตัวเอง

ㆍการค้นพบศักยภาพ
    ในตัวเอง
ㆍ การค้นพบเห็น
    ศักยภาพของทีม
ㆍเสริมทักษะเพิ่มความ
    มั่นใจให้ตัวเอง

ㆍ การเชื่อมกับทีม
ㆍ การสร้างพลังในทีม
ㆍ สร้างเป้าหมายที่
     ชัดเจนร่วมกัน

PHOL
Sittichai

FOUNDER & CEO

PIXE LONE

FUTURE ONE

BOOST UP

เป็นผู้ก่อตั้ง PIXEL ONE EVENT AGENCY
ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านอีเว้นท์และเอนเตอร์เทนเมันต์มา 15 ปี
ผลงานการนำเข้า AVATAR : DISCOVERY PANDORA, HARRY POTTER
ซึ่งเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิรายแรกของโลกในการเปิดที่เมืองไทย

ด้วยความสนใจในด้านการพัฒนาคนและพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์
จึงทำเทรนนิ่งให้กับพนักงานในองค์กรของตนเองจนสร้างประสิทธิผลอย่างสูง
และขยายสู่การสร้างโปรแกรมที่นำไปสู่การเทรนนิ่งให้กับองค์กรต่างๆ

ตลอด 20 ปีที่มีผู้ผ่านหลักสูตรหลายพันชีวิต
จึงเกิดการรวบรวมการศึกษาในสาขาต่างๆ เช่นการเติบโตส่วนบุคคลของมนุษย์
จิตวิญญาณสมัยใหม่ และ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของมนุษย์
ดังนั้นทุกคนสามารถได้รับประโยชน์และผู้คนหลายพันคน
สร้างชีวิตที่ก้าวไกล เกินธรรมดา

พร้อมหรือยัง?

ที่จะปลุกพลัง ค้นพบศักยภาพทีมงาน
เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ติดต่อเรา

Boost Up

Team Building , Next gen.

เราใช้ทั้งหลักการผสานกับเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้
การพัฒนาองค์กรของ งคุณเป็นกิจกรรมที่สนุก
ท้าทาย วัดผลได้ และเข้าถึงทุก Generation
Discover new experiences and
boost your team up!

ทีมงานคือหัวใจขององค์กร

ที่ต้องให้ความสำคัญ

BOOST UP
TEAM BUILDING

ㆍการกลับมาเชื่อมโยงกับ
    ศักยภาพในตัวเอง
ㆍการเติมพลังให้ตัวเอง

ㆍการค้นพบศักยภาพในตัวเอง
ㆍ การค้นพบเห็นศักยภาพของทีม
ㆍเสริมทักษะเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง

ㆍ การเชื่อมกับทีม
ㆍ การสร้างพลังในทีม
ㆍ สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน

PHOL Sittichai

FOUNDER & CEO

PIXE LONE

FUTURE ONE

BOOST UP

เป็นผู้ก่อตั้ง PIXEL ONE EVENT AGENCY
ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านอีเว้นท์
และเอนเตอร์เทนเมันต์มา 15 ปี
ผลงานการนำเข้า AVATAR : DISCOVERY PANDORA, HARRY POTTER
ซึ่งเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิรายแรกของโลก
ในการเปิดที่เมืองไทย

ด้วยความสนใจในด้านการพัฒนาคน
และพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์
จึงทำเทรนนิ่งให้กับพนักงานในองค์กร
ของตนเองจนสร้างประสิทธิผลอย่างสูง
และขยายสู่การสร้างโปรแกรมที่นำไปสู่การเทรนนิ่งให้กับองค์กรต่างๆ

ตลอด 20 ปีที่มีผู้ผ่านหลักสูตรหลายพันชีวิต
จึงเกิดการรวบรวมการศึกษาในสาขาต่างๆ เช่นการเติบโตส่วนบุคคลของมนุษย์
จิตวิญญาณสมัยใหม่ และ การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของมนุษย์
ดังนั้นทุกคนสามารถได้รับประโยชน์และผู้คน
หลายพันคนสร้างชีวิตที่ก้าวไกล เกินธรรมดา

พร้อมหรือยัง?

ที่จะปลุกพลัง ค้นพบศักยภาพทีมงาน
เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ติดต่อเรา

Copyright BOOST UP 2022

Copyright BOOST UP 2022